Nova Llei de Cooperatives!

Nova Llei Cooperatives aracoopEl passat 18 de juny, el Parlament de Catalunya va aprovar la nova Llei de Cooperatives, el marc jurídic que necessiten les empreses cooperatives per a competir en el segle XXI.

La Llei té cinc objectius:

  • Fomentar la creació de noves cooperatives i la consolidació de les ja existents.
  • Reforçar les vies de finançament de les cooperatives.
  • Millorar la gestió empresarial de les cooperatives.
  • Assolir un major dimensionament del món cooperatiu
  • Simplificar i eliminar càrregues.

Entre les mesures més destacades per fomentar la creació de cooperatives i fer aquest model més atractiu per als nous emprenedors podem citar les següents:

  • Reducció de 3 a 2 el nombre mínim de socis per constituir una cooperativa (o 10 socis en el cas de les cooperatives de consumidors i usuaris)
  • Procediment exprés de constitució per a determinats tipus de cooperativa
  • Reducció del Fons de Reserva Obligatori. A partir d’ara s’hi haurà de destinar com a mínim un 20% dels excedents (fins ara el mínim era del 30%)
  • En cas de dissolució o transformació de la societat, els socis es podran repartir fins al 50% del Fons de Reserva (només els generats a partir de l’aprovació de la Llei i la modificació dels estatuts)
  • Noves classes de cooperatives com ara la cooperativa integral (amb diversos objectes i diversos tipus de socis) i la cooperativa rural.

Per reforçar l’accés al finançament de les cooperatives la mesura més destacada és la previsió que pugui haver-hi socis col·laboradors de la cooperativa que hi aportin únicament capital. Aquest tipus de soci pot tenir o no dret a vot i participar en els òrgans socials segons ho disposi cada cooperativa.

Quant a la millora de la gestió empresarial de les cooperatives, s’obre la possibilitat de delegar en el Consell Rector determinats aspectes de la gestió empresarial. Es permet l’entrada de persones no sòcies al Consell Rector, per tal d’incorporar-hi talent extern. A més, s’ha introduït la figura del soci temporal que ajudarà a la incorporació de nous socis a la cooperativa d’una manera gradual. També s’hi ha introduït la possibilitat de tenir seccions territorials i la possibilitat de comptabilitzar per separat la distribució dels resultats de les diferents seccions

Per tal d’assolir un major dimensionament del món cooperatiu s’estableixen diferents mesures de foment de la intercooperació entre les que cal destacar la possibilitat que els empresaris individuals puguin formar part com a socis de cooperatives de segon grau.

Un aspecte particular que cal destacar és l’ampliació de finalitats a les que es pot destinar el Fons d’Educació i Promoció Cooperativa. A més dels supòsits ja contemplats en la Llei anterior, amb la nova Llei es podran destinar a accions de Responsabilitat Social i a la promoció de la igualtat de gènere, aportacions a les federacions per a activitats de creació i creixement de les cooperatives i a activitats que fomentin les relacions intracooperatives (dins de la pròpia cooperativa). Aquestes millores tenen una implicació positiva des del punt de vista fiscal, ja que de l’ús d’aquest Fons en depenen les qualificacions de cooperativa protegida o especialment protegida fiscalment.

Finalment, s’introdueixen diferents millores per tal de simplificar la gestió i eliminar càrregues entre les que destaquen la regulació del web corporatiu que serà vàlid a efectes de comunicació i publicitat i s’elimina l’obligatorietat de nomenar un interventor de comptes, que passa a ser un òrgan facultatiu. També s’elimina l’obligació d’auditar els comptes de les cooperatives de segon grau i la d’inscriure al Registre els convenis i acords intercooperatius.

L’element comú de totes les novetats és que són d’aplicació voluntària per part de les cooperatives de manera que les que així ho desitgin no tenen perquè introduir cap modificació en els seus estatuts ni variar el seu funcionament actual. En canvi, s’obre un ventall de possibilitats per a aquelles cooperatives que vulguin aprofitar alguns dels mecanismes que incorpora la Llei.

D’aquesta manera no s’imposa cap model de cooperativa, sinó que es flexibilitza el marc jurídic, per tal que les cooperatives, seguint el principi d’autonomia de gestió, puguin adaptar els seus estatuts de la manera que millor s’adapti a la seva realitat i al seu objecte social.

Tota la informació sobre la Llei 12/2012 de 9 de juliol, de cooperatives.

aracoop.coop utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. Més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies