Projecte singular: Foment del cooperativisme en el sector agrari per a la generació d’ocupació

Presentació

A continuació s’exposa el programa per a la generació d’ocupació en el sector agrari arreu de Catalunya. Aquest és un programa que no sols te l’objectiu de formar a persones per ser emprenedors/es per a l’autocupació formant una cooperativa o una entitat social, si no que va més enllà, ja que durant el procés d’aprenentatge s’inclou la creació de la pròpia cooperativa.

Per altre banda, també s’ajuda a aquelles cooperatives ja existents a detectar i resoldre els seus punts febles, en la recerca de recursos econòmics i subvencions i en l’actualització de plans d’ocupació.

Durant tot el procés, ja sigui formatiu o d’estudis de viabilitat tècnica, econòmica etc… els participants i les entitats, tant les de nova creació com aquelles que siguin assessorades, estan acompanyades en tot moment per professionals en el sector agrari i en el cooperatiu. Cada grup de treball tindrà un tutor/a que la’companyarà durant tot el proces de creació.

La primera fase del projecte inclou la diagnosi prèvia del territori, els primers contactes informatius i la localització d’aquells participants i entitats interessades en les diferents línies del projecte. La segona fase del projecte va des del mes de març fins el mes d’octubre quan es desenvolupen les diferents actuacions programades. Durant els mesos de març, abril i maig es duu terme la fase formativa, iniciant-se la creació de les noves cooperatives a partir del mes de maig/juny. Durant aquest mateix període es desenvolupa paral.lelament la fase d’investigació acció participativa amb les cooperatives que ja es troben en funcionament, el seu assessorament i la formació puntual en cas que fos necessari. A partir del mes de juny, es farà l’acompanyament del procés fins el mes d’octubre, desenvolupat per Tècnics agrícoles i Enginyers Agrònoms, Orientadors Laborals i Tècnics en Cooperativisme.

En algunes poblacions es contarà amb terrenys cedits per l’Ajuntament o altres entitats.

El curs/projecte s’adreça a:

 • Joves, dones, parats de llarga duració i persones majors de 45 anys. Motivats pel sector, amb il·lusió i ganes de treballar per a de desenvolupar un projecte emprenedor i un futur laboral d’economia social i colaborativa. Fent èmfasi en el factor intergeneracional.
 • A aquells professionals del sector agrari (agrícola/ramader) que volen formar-se en cooperativa. Petits agricultors o associats que vulguin agruparse en cooperativa.
 • Per últim, aquelles cooperatives que necessiten d’un assessorament i/o que es vulguin iniciar la conversió cap a la producció ecològica.
 • Aquelles cooperatives que vulguin investigar en la recuperació de varietats tradicionals i/o en la proteïna vegetal.

Objectius:

1.- Crear noves cooperatives viables i sostenibles i incentivar projectes ja iniciats en el sector de la producció agrària ecològica per a la seva consolidació.

2.- Promocionar nous llocs de treball a través de la creació de cooperatives.

3.- Desenvolupar un nou ús de les cooperatives agràries.

4.- Desenvolupar un nou ús d’espais infrautilitzats.

5.- Desenvolupar projectes de recerca e investigació per a un nou i innovador producte.

6.- Assessorar potencials plans de caràcter econòmic per a la dinamització territorial que contribueixin a la generació de llocs de treball i creació d’empreses d’economia social i cooperativa.

7.- Treballar en tots els territoris l’estratègia Catalunya 2020 en la gestió de residus, l’ús d’energies renovables i la producció de biomassa.

8.- Treballar per a incentivar la creació de llocs de treball en col·lectius d’especial vulnerabilitat; entre ells, immigració, dones, joves, aturats de llarga durada i petits agricultors. Seran també beneficiaris de les accions els agricultors i/o socis de cooperatives del sector agrícola i ramader.

Continguts generals:

Bloc emprenedoria

 • 6 sessions grupals:
 • La teva proposta de valor
 • Converteix la teva idea en un negoci
 • De la idea al pla. Crea el teu pla de negoci
 • Constitueix la yteva empresa: cooperatives-Forma jurídica
 • Impacte social coma valor afegit al teu negoci
 • Com puc accedir a la financiació?

Bloc específic agricultura

 • Realitat de l’agricultura al nostre país.

Bloc tutories

 • Sessions individuals per projecte. Pla econòmic i financier
 • Sessions individuls per projecte. Pla d’empresa.

Descripció

Els components que defineixen la nostra proposta són: Producció i transformació agrícola ecològica; Emprenedoria social i cooperativisme; Ocupació i inserció laboral; Formació i investigació; Impacte territorial i sectorial.

D’acord amb la diagnosi realitzada, valorem que la necessitat del projecte té sentit degut a:

. Continuada disminució de la població activa agrària a tot el territori (INE, 2011)

. Augment continuat de les terres cultivades que s’abandonen (Regos et al., 2014)

. Falta de relleu generacional

. Peus condicionats pels intermediaris i molt baixos en origen (DARP, 2017)

. Manca de cultius tradicionals locals

. Falta de recerca de nous cultius degut a l’afectació pel canvi climàtic

. Falta d’adequació a la normativa europea en l’àmbit agroambiental i de seguretat alimentaria (Arriaza et al., 2008; Europa, 2012)

. Debilitat del sector cooperatiu agrícola davant el mercat global.

Diferenciem dos grans grups de treball:

 1. Regió de Tarragona i el Penedès, els municipis de Tortosa i Sant Pere de Ribes, tenen un pes important del sector agrari, amb cooperatives en funcionament i un major percentatge d’aturats en el sector. Les accions que es duran a terme en aquestes poblacions més professionalitzades es centraran en ajudar a les cooperatives ja existents, bé per a transformar-les cap a la producció ecològica, bé per solucionar problemes concrets a través de l’assessorament i la formació puntual, així com per a la generació d’ocupació dins d’aquestes mateixes cooperatives.
 2. Municipi de Sant Andreu de la Barca, on fa un any ja s’ha iniciat un projecte impulsat per joves que actualment treballen l’hortofloricultura ecològica i que han mostrat el seu interès en agrupar-se per crear una cooperativa de productors i/o consumidors, fent ús d’un espai municipal que estava infrautilitzat.

Municipi de Gavà trobem terres en cultiu de fruita dolça, concretament cirerers que necessiten ser treballats i transformats en agricultura ecològica. En aquest municipi també trobem un elevat índex d’atur femení pel que treballarem per la màxima participació i incorporació de dones en la creació de la cooperativa de productors ecològics de cirera i hortalissa.

Municipi de Calafell ens centrarem en la formació programada en l’olivera i la vinya en agricultura ecològica, així com la possible integració de la ramaderia ovina en cultius llenyosos i l’aprofitament de les cobertes vegetals. Paral·lelament, degut a l’alt índex detectat de producció de residus i baix reciclatge, creiem molt important aprofitar l’espai cedit per l’Ajuntament per practicar l’horta ecològica i la gestió de residus (compostatge i lobricompostatge de matèria orgànica) a través del treball dels col·lectius més desafavorits, en aquest cas principalment la població immigrada.

Municipi d’Igualada es detecta un significatiu percentatge d’estrangers provinents de països en vies de desenvolupament i un alt percentatge d’aturats sense ocupació prèvia, és a dir, majoritàriament joves; així mateix, existeix un alt percentatge d’atur entre les dones i també d’aturats amb treballs previs al sector. En aquest municipi ens centrem en el cultiu de lleguminoses tradicionals per a gra en secà, dins del projecte de proteïna vegetal de la nostra cooperativa +Mes Eficiència.

En conseqüència, i d’acord amb aquesta diagnosi del territori, es proposen una sèrie d’actuacions que formen part d’un o diversos dels següents eixos transversals que es desenvoluparan durant tot el projecte:

 1. a) Promoure la creació de noves cooperatives i nous llocs de treball en base a la Formació en emprenedoria en agricultura ecològica (hortalisses, fruiters, herbacis i gestió de residus).
 2. b) Recuperació de varietats tradicionals i coneixements associats al seu maneig per l’estudi de nous cultius degut al canvi climàtic.
 3. c) Investigació sobre la producció de proteïna vegetal per a un nou producte.
 4. d) Assessorament, formació específica i suport per a aquelles cooperatives del sector que ho requereixin.
 5. e) Treballar l’estratègia Catalunya 2020 amb cooperatives i/o en espais municipals infrautilitzats.

Accions

ACCIONS PER L’OBJECTIU 1 i 8. Formació i emprenedoria en agricultura ecològica, hortalisses i fruiters. Objectiu: promoure la creació de noves cooperatives i l’associacionisme productors/consumidors. Les entitats col·laboradores que participaran en la creació d’aquestes cooperatives són els Ajuntaments de Sant Andreu de la Barca, Gavà i Calafell.

1- Desembre’17. Contacte amb els Ajuntaments.

2- Gener/Febrer’18. Contactes i treball amb organitzacions, cooperatives, agricultors, i altres agents per a la identificació dels col·lectius potencials participants.

3- Març/Abril’18. Creació de la taula de treball. Inici de la Formació. M1. Formació tècnica //M2. Sensibilitat mediambiental i perspectiva de gènere.

4- Maig’18. Inici del treball pràctic per a la creació d’una cooperativa. M3. Iniciativa emprenedora //M4. Economia social i cooperativisme.

5- Juny/Octubre’18. Plans de viabilitat tècnica i econòmica. Creació i implementació de les cooperatives de productors i/o consumidors.

6- Avaluació

ACCIONS PER L’OBJECTIU 3, 6 i 8. Conversió a la producció ecològica i transformació de les cooperatives.

1- Desembre’17-Gener’18. Contacte amb els Ajuntaments i primer contacte via telefònica amb les cooperatives agràries de cada territori.

2- Febrer’18. Contacte amb les cooperatives. Estudi i selecció de cooperatives participants en els diferents territoris.

3- Març/Abril’18. Metodologia pròpia de la investigació acció participativa amb les cooperatives participants (quines són les seves necessitats o demandes). Pla de viabilitat tècnica i econòmica.

4- Maig/Octubre’18. Implementació de millores en base a l’estudi de viabilitat i formació acordada en forma de monogràfics puntuals

5- Avaluació

ACCIONS PER L’OBJECTIU 2 i 8. Creació d’11 llocs de treball i dos cooperatives.

1- Juny/Agost’18. Inici i creació de cooperativa agrícola.

2- Juny/Octubre’18. Creació d’11 llocs de treball en les diferents cooperatives.

ACCIONS PER L’OBJECTIU 4, 7 i 8. Treballar en els territoris l’estratègia Catalunya 2020.

1- Desembre’17. Contacte amb els Ajuntaments i informar del calendari de treball, identificar la disponibilitat d’espais infrautilitzats i els contactes a treballar.

2- Gener/Febrer’18. Contactes i treball amb organitzacions, entitats i agents del territori per a la identificació dels col·lectius potencials en la participació del projecte.

3- Març/Maig’18. Inici de la Formació pràctica on es desenvoluparan els projectes de gestió de residus i producció d’hortalisses ecològiques.

4- Juny/Agost’18. Creació d’associació de productors per a la venda de productes hortofrutícoles ecològics al municipi, o bé per a la gestió de residus (compostatge)

5- Setembre/Octubre’18. Valorar amb l’Ajuntament o altres entitats la recerca de plans d’ocupació per a generar llocs de treball.

ACCIONS PER L’OBJECTIU 5 i 8. Desenvolupar projectes de recerca e investigació innovadors per a un nou cultiu/producte competitiu en el context de l’augment previst de les temperatures degut al canvi climàtic.

 1. A) Proteïna vegetal. Amb la mongeta i la soja s’elabora una farina molt rica en proteïna per als menjadors escolars.

1- Desembre’17. Contacte amb els Ajuntaments per informar del calendari de treball, identificar la disponibilitat d’espais per l’experiment i els contactes a treballar.

2- Gener’18. Contactes amb organitzacions d’agricultors, entitats i agents del territori per a la identificació dels col•lectius potencials i els espais a utilitzar durant el projecte

3- Febrer/Març’18. Investigació-acció-participativa amb agricultors locals per a la identificació de les varietats de mongeta locals i registre del seu maneig tradicional. També sobre la conveniència i/o necessitat del cultiu de la soja al territori.

4- Abril/Setembre’18 Recerca en camp: es registraran dades com fenologia, necessitats hídriques i nutricionals i rendiment de cada varietat.

5- Octubre’18. Publicació anual dels resultats.

 1. B) Recerca local de varietats tradicionals d’espècies agrícoles per fer front al canvi climàtic.

1- Gener/Febrer’18. Contactes amb organitzacions d’agricultors, entitats i agents del territori per a la identificació d’aquells agricultor o cooperatives que hi vulguin participar.

2- Febrer/Abril’18 recerca al camp de llavors i agricultors coneixedors del seu maneig.

3- Abril/Maig’18. Posada en comú de les varietats recol·lectades i el seu maneig tradicional, característiques de cultiu segons territori, intercanvi de llavors entre els productors.

4- Juny’18: publicació dels resultats obtinguts i la seva difusió

Generació Ocupació

Es crearan dos cooperatives agrícoles com a mínim, intentant assolir la creació de tres. Com a resultat de totes les accions que es duran a terme es preveu la generació de 11 llocs de treball.

 

aracoop.coop utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. Més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies