Blog Archives

112.- Quins llibres ha de portar d’acord amb la llei, una cooperativa?

1- El llibre de socis. Que ha de contenir la identificació dels diferents tipus de socis, la data d’admissió i de baixa del soci i el detall de les seves aportacions subscrites, fent referència al fet de si estan o no totalment desemborsades, operacions d’actualització del seu valor i eventuals transmissions d’aquestes aportacions. 2- El llibre d’actes. Que conté les ... Veure més »

108.- Quan i com una cooperativa pot retribuir amb interessos les aportacions de capital dels seus socis?

Cal que els estatuts socials determinin si les aportacions al capital social poden generar interessos. En cas afirmatiu, els criteris de determinació dels tipus d’interès han d’ésser fixats, per a les aportacions obligatòries, pels estatuts socials o per l’assemblea general i, per a les aportacions voluntàries, per l’acord d’admissió d’aquest tipus d’aportacions. En qualsevol cas cal tenir en compte que ... Veure més »

107.- Que és una quota en una cooperativa?

Els estatuts socials o l’assemblea general poden establir l’exigència de quotes d’ingrés i quotes periòdiques, i també decidir-ne la quantia. Aquestes quotes s’integren dins del Fons de Reserva Obligatori de la Cooperativa, no integren el capital social i per tant pel soci que els ha aportat no són reintegrables. Veure més »

106.- En quins casos una cooperativa pot disposar de voluntaris?

Podrà disposar de voluntaris, una cooperativa que tingui la condició d’iniciativa social i sense ànim de lucre i hagi establert en els seus estatuts la participació de voluntaris en la realització de l’objecte social, tot respectant-ne la normativa reguladora. En qualsevol cas, els voluntaris d’aquest tipus de cooperativa tindran dret a assistir a les assemblees generals, amb veu i sense ... Veure més »

105.- Què és una cooperativa d’iniciativa social?

Es tracta d’un atribut que es pot afegir a l’existència d’una cooperativa, sigui del tipus que sigui. (art 143) La condició d’iniciativa social s’adquireix quan la cooperativa té dins de les seves finalitats, la satisfacció de necessitats socials no ateses, o ateses insuficientment, pel mercat, com ho son la integració laboral, la plena inserció o la defensa de persones o ... Veure més »

104.- Quines opcions té el soci fora de la cooperativa, quan la sanció emesa pel Consell Rector ha estat ratificada en 2a instància per l’Assemblea General o Comitè de Recursos?

L’acord que hagi adoptat respecte la sanció disciplinària, el Comitè de Recursos o bé l’Assemblea General podran ser impugnats davant la Jurisdicció Ordinària en el termini d’un mes a comptar des de la data de notificació a la persona sòcia. (art. 36.1.d de la Llei 12/2015, de 9 de juliol) Veure més »

103.- El Registre de Cooperatives pot desqualificar una cooperativa inscrita?

Sí, sempre que existeixi una causa de desqualificació. Les causes poden ser (art. 153): La comissió d’una infracció molt greu de normes imperatives o prohibitives d’aquesta llei, si és de grau màxim. La inactivitat dels òrgans socials durant dos anys consecutius, sempre que la cooperativa no hagi acordat prèviament la dissolució. La no-realització de l’objecte social durant dos anys consecutius, ... Veure més »

101.- Què és una cooperativa de segon grau?

Es tracta d’un tipus de cooperativa que està integrada per un mínim de dues persones jurídiques, (una de les quals, almenys, ha d’ésser una cooperativa en actiu) i té per objecte social la intercooperació, la integració econòmica o la integració empresarial de les entitats que en són membres, d’acord amb l’extensió que determinin els Estatuts de la cooperativa i els ... Veure més »

aracoop.coop utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. Més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies