Projectes Singulars

ƒEls Projectes Singulars, treballen en paral·lel i complementàriament als Ateneus Cooperatius, tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori.

Recull de les 72 iniciatives que s’han recolzat a l’edició 2018-19

Al 2016-17 es van recolzar 15 iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats publiques, i al 2017-18 se’n van recolzar 56 que podeu consultar en aquest enllaç.

A l’edició 2018-19 s’han recolzar les següents 72 iniciatives:

Projectes singulars de país

1. Abacus: Espais oberts a la ciutadania

1. Abacus: Espais oberts a la ciutadania

Promogut per l’entitat: Abacus SCCL

El projecte consisteix, en primer lloc, a incorporar nous usos a les botigues d’Abacus, per ofe-rir a les organitzacions ciutadanes, a la comunitat escolar i a les activitats d’economia social i solidària, un espai pròxim on puguin trobar-se, oferir serveis i productes i desenvolupar-hi activitats, per aconseguir espais que transpirin els nostres valors de transparència, participa-ció, equitat, confiança i sostenibilitat. En segon lloc, desenvolupar continguts que facilitin el consum amb coneixement i valors en l’àmbit de l’educació, la cultura i el lleure.

2. Agrobotiga km 0 de cooperativa

2. Agrobotiga km 0 de cooperativa

Promogut per l’entitat: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

El projecte vol crear un mapa-xarxa interactiu de cooperatives amb agrobotiga que inclogui la descripció, dades i fotografies de cadascuna, per tal de fomentar la venda de productes agra-ris cooperatius entre les mateixes agrobotigues i el consumidor final, així com desenvolupar altres actuacions de promoció del producte agroalimentari cooperatiu

3. Associació Versembrant

3. Associació Versembrant

Promogut per l’entitat: Col·lectiu Les Arts Unides (CLAU), SCCL

Amb aquest projecte, volem potenciar i desenvolupar els tallers que actualment fem de creació artística (musical, literària i plàstica, especialment a través de tallers de rap i rima) als centres educatius, millorant la formació del professorat, concebent i dissenyant un estudi d’enregis-trament pensat com a escola itinerant (autobús) i consolidant l’associació com a cooperativa.

4. Building Renovation Passport

4. Building Renovation Passport

Promogut per l’entitat: Cíclic Arquitectura SCCL

El projecte vol desenvolupar el passaport de renovació energètica (building renovation pass-port, BRP), un servei basat en la realització d’un document que descriu un full de ruta per renovar energèticament un edifici, pas a pas, en un termini de 4 a 20 anys. També pot incloure el llibre de l’edifici, amb les seves característiques principals

5. CladeLAB: impulsar iniciatives d’innovació dins de l’economia social

5. CladeLAB: impulsar iniciatives d’innovació dins de l’economia social

Promogut per l’entitat: Clade, grup empresarial d’Economia Social

Aquest projecte vol esdevenir un laboratori de promoció de projectes d’innovació que es des-envolupin des de l’àmbit de i per a l’economia social, establint canals de transferència entre les idees i les solucions que ofereixen les darreres tecnologies i innovacions i els projectes empresarials del grup i de l’economia social. Es pretén que sigui una plataforma de promoció de projectes pioners i innovadors que requereixin algun tipus de suport, ja sigui de direcció-as-sessorament, financer, de col·laboració directa amb projectes empresarials del Grup Clade, etc. Això implicarà la recerca de projectes, la valoració d’aquests projectes i la decisió del tipus de suport que se’ls vol donar.

6. Coneixement socioecològic per a un paísmés sostenible

6. Coneixement socioecològic per a un paísmés sostenible

Promogut per l’entitat: Compartint Consciència SCCL

El projecte busca crear tres cooperatives interrelacionades: • La primera, enfocada a estructurar el coneixement científic i tècnic de la ramaderia extensi-va i la prestació de serveis ambientals. • La segona, centrada a compartir consciència per formar persones i estimular la cohesió social. • La tercera, pensada per integrar l’experiència professional i docent en el món rural.

7. Construïm Mercat Social al territoria

7. Construïm Mercat Social al territoria

Promogut per l’entitat: Opcions

Afavorir el canvi a les alternatives de consum responsable en forma de punts d’informació estables (que inclourà materials i estands informatius) i la formació sota demanda (tant de tèc-nics com persones de les organitzacions de l’ESS) en diferents instruments de construcció de mercat social, especialment compra pública, per afavorir els proveïdors locals d’ESS

8. Cooperar per Avançar

8. Cooperar per Avançar

Promogut per l’entitat: Incoop SCCL

El projecte pretén millorar l’èxit escolar de l’alumnat dels centres públics de secundària arreu del territori català implicant diferents agents: alumnat, família, instituts… El punt de partida és la línia pedagògica a seguir: basada en una metodologia activa, participativa i personalitzada. L’horari del programa és complementari a l’horari lectiu i s’establirà en cada cas en funció de les necessitats de cada centre. Es realitzen dos sessions setmanals destinades a reforçar els aprenentatges i a fer tallers i dinàmiques sobre temàtiques que creiem necessàries per al desenvolupament de l’alumnat.

9. CPESAC, creixement i professionalització del’economia social agrària a Catalunya

9. CPESAC, creixement i professionalització del’economia social agrària a Catalunya

Promogut per l’entitat: Fundació Futur SCCL

Creació i enfortiment de projectes de l’economia social en el sector agrari i impuls de projec-tes sostenibles i innovadors alineats amb les estratègies Catalunya 2020. Les línies d’acció van dirigides a la recerca de la producció de varietats per a la substitució de fruiters de secà; recuperació d’espais abandonats i reforestació davant del canvi climàtic; recerca i divulgació sobre bases científiques de certs aliments preventius per a malalties, i formació, creació, trans-formació i consolidació d’empreses d’economia so

10. De Llinars a Catalunya

10. De Llinars a Catalunya

Promogut per l’entitat: Ral SCCL

El projecte busca ampliar la dimensió del centre especial de treball actual de Barcelona apor-tant l’experiència i els serveis a les quatre províncies catalanes, i creant delegacions a Girona, Tarragona i Lleida, per seguir fomentant l’ocupació de persones amb discapacitat física, psí-quica i/o sensorial que desenvolupin les tasques que les empreses volen externalitzar (out-sourcing) des de la seu de l’empresa que externalitza.

11. Dinamització de municipis amb despoblació: Turisme Sostenible d’Autocaravanes

11. Dinamització de municipis amb despoblació: Turisme Sostenible d’Autocaravanes

Promogut per l’entitat: Labcoop SCCL

Plataforma web que ofereix al turisme itinerant una alternativa sostenible a través d’experiències
que ofereixen productors locals i que estan arrelades a micropobles que pateixen
despoblament.

12. Edificis Positius

12. Edificis Positius

Promogut per l’entitat: TSR Territori Socialment Responsable SCCL

Viure positivament l’experiència de ser veïns i veïnes.
Fem dels edificis un actor de canvi de les ciutats apoderant la ciutadania, organitzada en
comunitats de propietaris i de veïns i veïnes per generar un nou àmbit des d’on abordar els reptes de civisme i sostenibilitat. Fem dels veïns i veïnes ciutadans plens que desenvolupin més consciència ciutadana i afavoreixin l’experiència personal i col·lectiva de creixement en qualitat humana en la vida comunitària.

13. Educoop. Plataforma educativa de l’economia solidària

13. Educoop. Plataforma educativa de l’economia solidària

Promogut per l’entitat: Trama SCCL

Educoop és un projecte de plataforma educativa participada pel conjunt de l’ESS de Catalunya que promourà la difusió dels valors i pràctiques de l’ESS, la mancomunació de recursos pedagògics, la intercooperació formativa entre cooperatives i l’impuls d’iniciatives educatives en el territori a través de sinergies entre l’ESS, agents educatius, teixit comunitari, equipaments de proximitat i administracions.

14. Ficoop

14. Ficoop

Promogut per l’entitat: Ies Med, SCEL

Amb el present projecte, i basant-nos en les millors pràctiques internacionals, es vol crear la primera plataforma multiactors catalana de captació de fons propis per a cooperatives i altres entitats de l’ESS, que tindrà com a finalitat la creació d’instruments específics, entre els quals hi ha la primera plataforma de finançament participatiu (PFP) a Catalunya i a l’Estat dirigida específicament al sector i centrada en el crowd equity.

15. Habitatge cooperatiu en règim d’ús

15. Habitatge cooperatiu en règim d’ús

Promogut per l’entitat: La Dinamo Fundació

El projecte consisteix a contribuir de manera intensiva a la generació de mecanismes publicocooperatius que permetin l’escalabilitat del cooperativisme d’habitatge en règim d’ús a Catalunya.

16. Hidroponia circular i biotransformadora

16. Hidroponia circular i biotransformadora

Promogut per l’entitat: TMGestió SCCL

El projecte consisteix en el tractament de residus per transformar-los en un substrat per als cultius hidropònics, així com un pla de recollida dels residus una vegada hagin fet la seva funció per eliminar-los al 100% a través de la bioconversió.

17. Inserció laboral en cooperativa/CET a Catalunya dins el sector de serveis d’administracions públiques

17. Inserció laboral en cooperativa/CET a Catalunya dins el sector de serveis d’administracions públiques

Promogut per l’entitat: Àuria Empresa Inserció, SCCL

El projecte consisteix en la creació d’un sistema per presentar ofertes a les licitacions de serveis públics que es produeixen en el conjunt del territori de Catalunya i que permetin la incorporació al mercat laboral de persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social.

18. Intercooperació i innovació en formació adreçada a
col·lectius vulnerables

18. Intercooperació i innovació en formació adreçada a
col·lectius vulnerables

Promogut per l’entitat: TEB Gestió Empresarial SCCL

El present projecte consisteix en la configuració d’una plataforma educativa digital per formar i capacitar persones amb discapacitat intel·lectual, amb continguts, textos, vídeos, locucions i funcionaments adaptats a la condició dels usuaris i usuàries.

19. La Coopmunitat Blockchain

19. La Coopmunitat Blockchain

Promogut per l’entitat: La Coopmunitat SCCL

Es tracta d’un projecte que vol fer arribar la tecnologia de cadena de blocs (blockchain) i l’economia del token a les persones o entitats interessades a utilitzar-la en projectes vinculats amb l’ESS i el cooperativisme. Així mateix, vol oferir el suport i l’acompanyament necessari perquè aquests projectes esdevinguin una realitat i es consolidin.

20. La fàbrica de l’habitatge cooperatiu

20. La fàbrica de l’habitatge cooperatiu

Promogut per l’entitat: ServimCoop SCCL

Realització dels estudis previs i tasques preparatòries per al llançament d’una cooperativa
industrial dedicada a la construcció en fàbrica, i muntatge in situ, d’edificis d’habitatges i/o equipaments. En paral·lel, col·laboració amb un centre formatiu per preparar els alumnes per cobrir els llocs de treball especialitzats en el disseny i en tècniques constructives.

21. Model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

21. Model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

Promogut per l’entitat: Sostre Cívic SCCL

El projecte vol generar coneixement, eines i recursos per consolidar el model de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Es desenvoluparan activitats de recerca, anàlisi i investigació com un observatori del sector de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús amb un mapeig i un informe, una proposta d’adequació del marc legal existent, una proposta de tractament fiscal, l’elaboració d’una eina per a l’estudi de viabilitat econòmica dels projectes, la creació d’una eina de gestió i participació interna dels projectes d’habitatge cooperatiu, guies divulgatives, un anàlisi comparativa de sistemes prefabricats, una proposta d’incorporació de persones amb perfils amb especial vulnerabilitat als projectes, el foment de noves vies de captació de patrimoni, així com contribuir a la vertebració sectorial i territorial.

22. Monedes Complementàries

22. Monedes Complementàries

Promogut per l’entitat: CooDin SCCL

El projecte consisteix a fer recerca sobre la realitat de les monedes complementàries, socials i locals; sobre les necessitats d’un sistema de finançament cooperatiu a Catalunya, i sobre la seva possible relació o integració amb l’objectiu d’enfortir l’economia social i solidària catalana. També vol estudiar més concretament com es pot estendre i consolidar el REC arreu del país com a eix vertebrador de les monedes existents, així com crear una cooperativa per gestionar el REC i totes les modalitats d’operativa en línia d’aquesta moneda social.

23. Noves economies del Bosc

23. Noves economies del Bosc

Promogut per l’entitat: Idària

El projecte presenta un model innovador de cadena d’aprofitament, transformació i comercialització del bruc.

24. Pla Integral per la transició energètica per a PIMEs

24. Pla Integral per la transició energètica per a PIMEs

Promogut per l’entitat: Som Mobilitat SCCL

Creació d’una oficina virtual, que sigui replicable, per visualitzar el projecte sobre la base de la tecnologia desenvolupada per Som Energia en el seu portal (llenguatge obert) per tal d’afavorir l’impuls de la transició energètica.

25. Plantes aqüàtiques autòctones útils

25. Plantes aqüàtiques autòctones útils

Promogut per l’entitat: Viver Tres Turons, SCCL

Potenciar la utilització de plantes aquàtiques autòctones en les tecnologies de tractament
d’aigües (per a depuració d’aigües residuals i per a piscines de bany naturalitzades), per la
via de l’augment de l’oferta de plantes autòctones aquàtiques disponibles comercialment a
Catalunya i per la via de la divulgació d’aquestes plantes i les seves utilitats.

26. Producció i distribució de proximitat 2.0

26. Producció i distribució de proximitat 2.0

Promogut per l’entitat: Cooperativa del Montserratí SCCL

Desenvolupament d’una plataforma web per gestionar serveis agrícoles i distribuir productes, així com d’un canal de distribució i obrador com a prova pilot reproduïble a tot Catalunya.

27. Sector editorial de pensament crític

27. Sector editorial de pensament crític

Promogut per l’entitat: Cultura21 SCCL

CULTURA21 SCCL impulsa un projecte cultural integral que cada cop s’ha coordinat millor i s’ha expandit a diferents espais de la cultura d’aquest país. Amb el present projecte singular volem obrir noves branques per poder ser capdavanters, concretament adquirir Edicions Bellaterra, una de les 5 principals editorials acadèmiques de l’Estat espanyol, per donar-hi continuïtat, cooperativitzar-la i actualitzar les seves línies de negoci; Catarsi Magazín, un projecte de pensament crític semestral i digital diari en aliança amb revistes joves de pensament crític d’arreu del món; inaugurar Literal Pro, una fira professional on es troben més de 60 editorials d’arreu del món per fer intercanvi i compra de drets internacionals d’obres; una xarxa del llibre crític, amb l’actualització i ampliació del Mapa de llibreries radicals a una diagnosi que abasti tot el territori català; i la creació d’un segell de qualitat al voltant del llibre de pensament crític Radical Book a què es volen afegir actors del sector com ara llibreries i editorials.

28. Segell d’inversions responsables

28. Segell d’inversions responsables

Promogut per l’entitat: Ekona SCCL

El projecte busca crear un segell —i una agència certificadora d’aquest— per assenyalar les
iniciatives i projectes que busquin finançament als mercats financers i que tinguin un caràcter responsable des del punt de vista ambiental, social i de governança.

29. Servei de prevenció en riscos laborals per als CET’s

29. Servei de prevenció en riscos laborals per als CET’s

Promogut per l’entitat: SEPRA Servei de prevenció SCCL

El projecte consisteix a desenvolupar una eina d’avaluació de riscos psicosocials per als CET, així com una eina informàtica per fer avaluacions de riscos específiques per cada persona del CET amb certificat de discapacitat.

30. Sistemes ERP de programari lliure

30. Sistemes ERP de programari lliure

Promogut per l’entitat: Coopdevs Treball, SCCL

El projecte busca desenvolupar els sistemes ERP necessaris per millorar la gestió i competitivitat de les cooperatives, les quals necessiten professionalitzar els seus processos interns i sistemes de gestió, a través del foment de la seva intercooperació.

31. Supermercats cooperatius agroecològics

31. Supermercats cooperatius agroecològics

Promogut per l’entitat: Frescoop SCCL

El projecte respon a l’interès de diferents entitats de l’economia social i solidària per teixir
oportunitats conjuntes i construir mercat social a través de la producció i el consum alimentari de base cooperativa. Ens agrupem quatre entitats que componen, en total, tres territoris amb activitat directa (el Barcelonès, la Catalunya Central i les Terres de l’Ebre), amb la voluntat de transferir coneixement i la possibilitat de rèplica a la resta de territori català.

32. TESAT (Transició energètica social i ambiental des del territori)

32. TESAT (Transició energètica social i ambiental des del territori)

Promogut per l’entitat: Emelcat SCCL

El projecte busca fomentar la transició energètica dels municipis a un sistema basat en la
generació autòctona i la gestió local parcial, a través de l’anàlisi de viabilitats econòmiques i energètiques de sistemes col·lectius i individuals, així com a través de l’implicació dels privats en la generació d’instal·lacions per després treballar de forma agregada. La part innovadora del projecte és el desenvolupament d’una figura nova a la normativa energètica europea: les comunitats locals d’energia, elements que trenquen l’estructura clàssica de la regulació energètica.

33. Treu la teva bèstia: Taller d’imatgeria festiva

33. Treu la teva bèstia: Taller d’imatgeria festiva

Promogut per l’entitat: Coopgros SCCL

Taller cooperatiu d’escultura comunitària que, a través de la creació i construcció d’un ésser llegendari o bèstia, ofereix l’oportunitat d’aprendre, divertir-se i establir complicitats entre els participants. Brinda, també, l’ocasió de viure noves experiències en què les tradicions són reinventades i el ball, la música i la festa uneixen les persones, generen vincles i enforteixen les comunitats.

34. Vidàlia

34. Vidàlia

Promogut per l’entitat: Cohabitatge Intergeneracional Espai de Vida, SCCL

El projecte consisteix a crear una ecovila a la finca Can Vidal, antigament Colònia Vidal, i convertir-la en un model replicable de convivència sostenible que promogui activitats cooperativistes d’habitatge, consum i serveis.

35. Vitivin Catalunya

35. Vitivin Catalunya

Promogut per l’entitat: Vitivin pro, SCCL

Apropar la realitat cooperativista del sector vitivinícola català als professionals del sector, així
com aprofundir en la formació contínua gràcies a investigadors, docents i professionals de
prestigi. Realització de jornades tècniques a diferents zones de Catalunya, cursos enfocats
a un aprenentatge més concret de temes importants per al correcte desenvolupament de la
professió.

Projectes singulars de reactivació de territori i ocupació de qualitat

1. Ampliació del servei d’adaptació funcional a la llar per a
persones amb dependència i discapacitat

1. Ampliació del servei d’adaptació funcional a la llar per a
persones amb dependència i discapacitat

Promogut per l’entitat: Associació per la Vida Independent

El projecte consisteix a realitzar una avaluació del programa d’adaptació funcional a la llar, que aporta solucions als problemes de manca d’autonomia personal i seguretat a la llar del col·lectiu de la gent gran en situació de dependència i al de persones amb discapacitat, desenvolupat per la nostra entitat, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, per difondre i ampliar el servei.

2. AURORA COOP 2020 - Open Your Mind

2. AURORA COOP 2020 - Open Your Mind

Promogut per l’entitat: Biciclot SCCL

Constitució d’una nova cooperativa de serveis amb l’objectiu de consolidar una projecte cooperatiu sostenible i que generi llocs de treball de qualitat relacionats amb les noves línies de negoci i realitats del territori. Biciclot aportarà la seva experiència en el programa i l’assessorament en les diferents fases de creació i consolidació d’una cooperativa, i l’associació Aurora, la seva experiència en la creació de projectes d’àmbit europeu innovadors.

3. Blanes Gluten Free 2.0 Coop

3. Blanes Gluten Free 2.0 Coop

Promogut per l’entitat: Ajuntament de Blanes

El projecte Blanes Gluten Free té com a finalitat impulsar el turisme familiar celíac al municipi. Es considera que aquesta mesura pot suposar una millora en molts àmbits destacats d’una població turística com Blanes, per exemple, en la reducció de l’estacionalitat, l’augment del nombre de visitants i la seva despesa, la diferenciació de municipis amb condicions similars o l’obertura a nous perfils de turistes. En l’àmbit social, també suposaria una millora en la varietat d’oferta gastronòmica del col·lectiu de persones celíaques.

4. Cafè amb Amor, productes responsables per al món HORECA

4. Cafè amb Amor, productes responsables per al món HORECA

Promogut per l’entitat: AlterNativa3 SCCL

Projecte que neix per donar resposta a la demanda de productes biològics i de comerç just de qualitat a les cafeteries i restaurants. Proposa un servei integral per al sector de l’hoteleria i la restauració, ja que ofereix una gamma completa de productes elaborats amb criteris socials, ambientals i de proximitat.

5. Caminem cap a la sobirania alimentària

5. Caminem cap a la sobirania alimentària

Promogut per l’entitat: Central Parc del Baix Llobregat SCCL

El projecte consisteix en la recuperació de terres en desús al parc agrari i a l’escola El Roser, la posada en marxa d’una nova línia de negoci consistent en la realització d’activitats formatives i de conscienciació sobre el model agroalimentari actual, la implementació del pla de comunicació per difondre el projecte i la dinamització dels canals de distribució i accés de participants.

6. Cervesa Capfoguer en ampolla

6. Cervesa Capfoguer en ampolla

Promogut per l’entitat: Cervesacapfoguer, SCCL

El projecte consisteix a iniciar una nova línia d’activitat dirigida a produir i distribuir cervesa artesana en ampolla, procés que inclou la incorporació de millores de qualitat del producte, millores organitzatives i l’elaboració d’un pla de màrqueting.

7. Cooperativa d’habitatge IAN

7. Cooperativa d’habitatge IAN

Promogut per l’entitat: Eina SCCL

Crear una cooperativa d’habitatge que faci possible el cohabitatge a través d’un contracte
de cessió d’ús als diferents socis i sòcies al municipi de Terrassa. (Cada llar, independent o
adossada a una altra, té les característiques i comoditats tradicionals, però s’incorpora al
conjunt diversos espais compartits entre els que es pot incloure una cuina gran, una àrea
de menjador, una bugaderia, espais recreatius i altres).
• Acompanyar la cooperativa d’habitatge i capacitar-la per a que faci efectiu el disseny i l’execució
d’un projecte de cohousing a la ciutat de Terrassa.
• Promoure el concepte de cohabitatge sènior com una forma alternativa de viure la vellesa, i
així les persones que conviuen fan front a la soledat.

8. Cooperativa per promoure l’autonomia de les persones en un entorn comunitari

8. Cooperativa per promoure l’autonomia de les persones en un entorn comunitari

Promogut per l’entitat: TEB d’Habitatge SCCL

Crear una cooperativa de serveis que complementi els serveis residencials i tutelars que s’ofereixen actualment als nostres usuaris per millorar la qualitat del servei i possibilitar que se’n beneficiïn altres entitats del sector.

9. Cooperativitzem l’Esperanzah

9. Cooperativitzem l’Esperanzah

Promogut per l’entitat: Llobregat47, SCCL

Promoure la creació i la connexió, d’iniciatives d’economia solidària i cooperativa en l’àmbit de la cultura, que derivin en consolidació de noves cooperatives, nous llocs de treball i de noves persones i col·lectius (artistes, periodistes, festivalers).
• Promoure la implicació de les iniciatives d’economia solidària en l’àmbit de la cultura en el desenvolupament de l’economia solidària i cooperativa.

10. Cooperativitzem la producció de pèl·lets de fusta de proximitat

10. Cooperativitzem la producció de pèl·lets de fusta de proximitat

Promogut per l’entitat: Som Biomassa, SCCL

Fabricació i distribució de pèl·lets de fusta de proximitat a la zona del Pirineu i Aran i transformar l’empresa Pellets del Pirineu, SL, en Som Biomassa, SCCL.

11. COV de lloguer

11. COV de lloguer

Promogut per l’entitat: Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL

Construcció d’habitatges protegits en règim de lloguer, estable, cooperatiu i comunitari.
Aquests habitatges acolliran entre 90 i 92 unitats familiars que s’incorporaran al cooperativisme amb l’experiència i acompanyament de la COV com a exemple i suport.

12. PrimerCoop Cooperativa d’Inserció, SCCL

12. PrimerCoop Cooperativa d’Inserció, SCCL

Promogut per l’entitat: Escac SCCL

Consisteix en la creació d’una cooperativa d’inserció, amb el format d’empresa d’inserció, que pugui oferir la primera oportunitat laboral a joves que pertanyin a col·lectius de risc, perquè participin en diferents accions i programes formatius locals.

13. De la ‘manta’ a la confecció de roba de moda

13. De la ‘manta’ a la confecció de roba de moda

Promogut per l’entitat: Diomcoop SCCL

El projecte consisteix a estructurar un taller tèxtil a Diomcoop per a la producció de roba pròpia i de tercers a partir de la formació tècnica de 10 persones immigrades dedicades a la venda ambulant no autoritzada, i la posterior incoporació de cinc més com a socis i sòcies de la cooperativa, per possibilitar-ne la regularització.

14. Digitalització per millorar l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat

14. Digitalització per millorar l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat

Promogut per l’entitat: Fundació Privada Àuria

El projecte de digitalització dels processos productius per a la millora de l’ocupabilitat de les
persones amb discapacitat consisteix en l’adaptació del nostre funcionament a les tecnologies de la informació i comunicació a través de la introducció d’un sistema de programari ERP per digitalitzar els sistemes de funcionament intern de la Fundació. També esdevé una eina de dinamització per a la millora de la viabilitat del nostre projecte com a entitat social per adaptar els nostres sistemes de funcionament a les TIC per assolir més cotes d’excel·lència en el nostre funcionament.

15. EcoBici, una bici per a la inserció sociolaboral

15. EcoBici, una bici per a la inserció sociolaboral

Promogut per l’entitat: Barabara Educació, SCCL

El projecte plantejat és una proposta per crear les bases d’una empresa d’inserció sociolaboral a través de la intercooperació dels serveis de dues cooperatives d’iniciativa social (Biciclot i Barabara Educació) a través de la creació d’una línia de negoci nova basada en la producció pròpia de bicicletes, 100% reciclades i amb marca pròpia, així com una línia de reciclatge de materials en què els treballadors i treballadores seran persones en risc d’exclusió social.

16. EcoMaresme

16. EcoMaresme

Promogut per l’entitat: EcoMaresme SCCL

El projecte busca fer créixer i millorar la nostra producció mantenint sempre el control de
la nostra comercialització, arribant a més clients/es directes (famílies, restaurants, escoles, hotels, hospitals, etc.) sense passar per persones o entitats intermediàries que poden desestabilitzar els nostres ingressos.

17. El taller del llibre, restauracions compartides

17. El taller del llibre, restauracions compartides

Promogut per l’entitat: Prodiscapacitat Fundacio Privada Terrassenca (PRODIS)

Projecte d’activitat artesanal, enquadernació i conservació de llibres i de realització de tècniques d’expressió plàstica i artística que porten a terme persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental. Es realitza en un edifici modernista de la ciutat, l’Arxiu Tobella, i es vincula amb la Fundació que gestiona aquest edifici per realitzar tasques de caràcter cultural.

18. El Trajín

18. El Trajín

Promogut per l’entitat: La Fundició

El Trajín vol incidir en l’àmbit local de l’economia social i solidària a l’Hospitalet de Llobregat oferint un espai d’acompanyament a iniciatives que puguin reactivar les parades en desús dels mercats municipals de la ciutat, entenent aquests mercats com a llocs estratègics per al sosteniment comunitari dels barris, i que tenen un paper rellevant per a la salut i l’autonomia de les comunitats.

19. Elaboració i producció de productes alimentaris naturals

19. Elaboració i producció de productes alimentaris naturals

Promogut per l’entitat: Ajuntament d’Arbúcies i Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

El projecte es basa en la creació d’una cooperativa de treball associat en l’àmbit de productes naturals de proximitat, vinculada al procés d’acompanyament i formació del Programa de
formació integrada, el qual treballa amb joves que han estat exclosos del sistema educatiu
regular, de manera que promou la inserció laboral dels i les joves, la promoció econòmica i l’economia social i solidària.

20. ERP amb llicència de software lliure per a l’Economia
Solidària i el cooperativisme

20. ERP amb llicència de software lliure per a l’Economia
Solidària i el cooperativisme

Promogut per l’entitat: SprintCoop, SCCL

La proposta consisteix a agrupar dues cooperatives del territori, una de creació recent i una de ja consolidada, i una associació en procés de consolidació, per treballar plegades en el desenvolupament d’un sistema de gestió empresarial (ERP) amb llicència de programari lliure, i mòduls generals i específics d’acord amb les necessitats de les entitats participants, que pugui servir després per a totes les iniciatives de l’economia social de la comarca, extensible a l’àmbit nacional. A la vegada es promourà la creació d’una cooperativa de producció de programari i llocs de treballs relacionats amb el projecte.

21. Gestió de les instal·lacions de restauració dels
equipaments esportius de Montmeló

21. Gestió de les instal·lacions de restauració dels
equipaments esportius de Montmeló

Promogut per l’entitat: Grupdem SCCL

Crear llocs de treball per a persones amb Discapacitat Intel·lectual (DI) de la comarca del
Vallès Oriental.
• Impulsar el reconeixement social de les persones amb DI, i fer visibles les seves capacitats
en un lloc concorregut per una gran quantitat de gent.
• Gestionar des de la cooperativa el bar-restaurant de les piscines municipals de Montmeló i
del camp municipal de futbol.
• Implementar el conjunt de possibilitats i beneficis del treball cooperatiu.

22. Guanya temps: creant ocupació al servei dels emprenedors i les microempreses

22. Guanya temps: creant ocupació al servei dels emprenedors i les microempreses

Promogut per l’entitat: E.I.Sambucus SCCL

Creació d’una cooperativa que doni servei en tasques administratives i de gestió interna a
emprenedors i microempreses perquè es puguin centrar en la seva activitat principal.

23. Habitatge cooperatiu i atenció a les persones grans i persones amb diversitat funcional

23. Habitatge cooperatiu i atenció a les persones grans i persones amb diversitat funcional

Promogut per l’entitat: Perviure, SCCL

Volem fer sensibilització i promoure l’habitatge cooperatiu per a persones grans i persones i famílies de persones amb diversitat funcional i generar un nou mercat social en l’àmbit del cohabitatge i de l’atenció a les persones, definint i analitzant aquest model de cohabitatge amb serveis d’atenció a les persones.

24. IMPULS_LAB

24. IMPULS_LAB

Promogut per l’entitat: Ajuntament d’Amposta

El projecte vol convertir l’edifici que actualment acull el centre d’atenció primària (CAP) en un espai per fomentar la innovació, l’empresa i l’emprenedoria social i cooperativa. A través de la participació d’actors de la quàdruple hèlix —administracions, teixit empresarial, centres de coneixement i ciutadania— es realitzarà el disseny i redacció del pla de desenvolupament d’aquest nou equipament.

25. Jugar i aprendre a cooperar

25. Jugar i aprendre a cooperar

Promogut per l’entitat: Tata Inti, SCCL

El projecte pretén dotar d’eines i recursos de gestió interna la cooperativa Tata Inti, SCCL, de creació recent. Està dividit en diferents fases que abordaran des de l’elaboració del RRI, el pla d’empresa, el pla de viabilitat econòmica i el pla de comunicació, fins a la participació en esdeveniments de l’ESS, on es donaran a conèixer els serveis de l’entitat.

26. La Fourchette Collserola

26. La Fourchette Collserola

Promogut per l’entitat: Icaria Iniciatives Socials, SAL

La creació d’una línia innovadora de Restauració Sostenible en xarxa amb l’entorn, que apoderi a les persones amb discapacitat, amb un enfocament centrat en els 5 eixos de sostenibilitat que estableix la OMT, posant de manifest que és possible un model de sostenibilitat dins l’àmbit de la restauració.

27. Les Baules. Noves oportunitats en el sector alimentació

27. Les Baules. Noves oportunitats en el sector alimentació

Promogut per l’entitat: Nou verd, SCCL

Les Baules és un programa amb eines i assessorament especialitzat en la constitució de nous projectes del sector agroalimentari, el malbaratament alimentari i la gestió de residus, com l’oli, que considera el sector en totes les seves etapes, des de la producció, la transformació, la distribució, fins a la gestió dels residus. Concretament, el programa ofereix assessorament especialitzat per part d’organitzacions expertes i amb experiència del sector de l’economia social i l’economia circular; networking i sinergies amb altres projectes de nova creació que intervenen en el mateix sector, i dos premis amb dotació de 3.000 euros cadascun per a lescooperatives més innovadores creades en el període del programa.

28. Lleure Quàlia Cooperativa

28. Lleure Quàlia Cooperativa

Promogut per l’entitat: Associació Alba

El projecte consisteix a crear una iniciativa viable d’economia social i cooperativa que ens permeti seguir treballant des de l’àmbit de l’educació no formal i el lleure, arribar a més persones de diferents col·lectius, i fer créixer l’àrea de Lleure Quàlia de l’Associació Alba.

29. Mkt

29. Mkt

Promogut per l’entitat: El Mecànic Audiovisual

• Potenciar un espai col·laboratiu de treball multidisciplinari per satisfer les demandes de
treball del sector cultural, audiovisual i potenciació de les TIC.
• Desenvolupar totes les fases de la producció i distribució dels projectes del sector.
• Crear càpsules formatives i tutorials on-line relacionades amb les noves tecnologies TIC,
equipament audiovisual específics i tècniques creatives. Espai de lliure accés i de lliure
compartició.
• Crear una xarxa de professionals del Baix i rodalies, per assessorar i abraçar tots aquells
professionals i empreses les quals tinguin necessitats formatives, requereixin assessorament o busquin noves connexions amb altres professionals per a crear una estructura sòlida i de cooperativisme.
• Desenvolupar accions formatives, workshops i espais cooperatius de treball que generaran a través del projecte.
• Situar a MTK Space com a un referent per als professionals del sector.

30. Multiplicant MANS

30. Multiplicant MANS

Promogut per l’entitat: Xarxa Agrosocial, SCCL

Es faran diverses accions enfocades a aconseguir un nou gran client de la distribució organitzada, perquè la cooperativa pugui ampliar el seu impacte econòmic i social.

31. Ocupació a l’empresa ordinària per a persones
amb discapacitat intel·lectual

31. Ocupació a l’empresa ordinària per a persones
amb discapacitat intel·lectual

Promogut per l’entitat: INTEGRA, Associació per la Inclusió de Col·lectius de Risc

Aquest projecte vol cobrir la necessitat d’ocupació de persones amb discapacitat intel·lectual a l’empresa ordinària, a través d’una cooperativa d’iniciativa social que realitzi les funcions de formació, prospecció dels llocs de treball i seguiment de les persones en el mateix lloc de treball. D’aquesta manera es vol garantir a l’empresa l’obtenció de resultats satisfactoris, així com connectar les necessitats de les empreses amb les capacitats de les persones.

32. Permacultura: inserció sociolaboral de joves

32. Permacultura: inserció sociolaboral de joves

Promogut per l’entitat: Cooperativa GEDI

El projecte es basa a crear una empresa d’inserció per a joves, especialment del col·lectiu de menors no acompanyats (MENA), a Can Colomé (finca propietat de la cooperativa GEDI amb 40 hectàrees) basada en tres àmbits d’activitat: el turisme, el manteniment i la producció.

33. Promoció de l’ús de llavors de varietats locals fetes al país

33. Promoció de l’ús de llavors de varietats locals fetes al país

Promogut per l’entitat: Les Refardes SCCL

L’equip de Les Refardes està format per 18 finques productores de llavors repartides per tot el territori català, i l’objectiu principal del projecte és implicar pagesos, aficionats a l’horta i consumidors perquè entre tots sigui possible un relleu cultural i agronòmic, utilitzant llavors que són el resultat d’una etapa de prospecció etnobotànica, ja que han estat cedides per agricultors que les han guardat i seleccionat durant generacions, i tenen una valuosa informació agronòmica i cultural. Aquestes llavors les sembrem per realitzar una valoració sobre el rendiment, rusticitat, sanitat, postcollita d’aquella varietat, i organitzem tastos per saber l’opinió dels consumidors.

34. Queda’t al barri

34. Queda’t al barri

Promogut per l’entitat: Uikú coworking el Prat SCCL

Generar activitat econòmica i creació de llocs del treball al territori, preferentment de l’àmbit de l’economia social, solidària i cooperativa, a la població de El Prat de Llobregat, i de forma més específica a l’àmbit territorial que ocupa el Barri Cooperatiu La Obrera.
• Promoure el creixement i consolidació dels comerços i empreses del Barri.
• Oferir formació, assessorament i acompanyament a empreses i comerços del Barri Cooperatiu
La Obrera, en aspectes com la innovació, l’àmbit de la tecnologia , gestió , arquitectura/
disseny d’interiors/experiència d’usuari, adaptada a les necessitats dels professionals
dels comerços i serveis de proximitat del Barri.

35. Territori de Masies, Coop

35. Territori de Masies, Coop

Promogut per l’entitat: L’Arada, SCCL

Creació d’una cooperativa rural sense afany de lucre mixta de cooperativisme agrari, de serveis i de consum per contribuir al desenvolupament socioeconòmic de zones rurals de la Catalunya Central i potenciar la relació entre el sector del turisme sostenible i els productors agroecològics amb vocació territorial i social.

36. Transformació d’excedents alimentaris per la pagesia i organitzacions

36. Transformació d’excedents alimentaris per la pagesia i organitzacions

Promogut per l’entitat: Fundació Espigoladors

Nou servei de transformació dels excedents o minves del sector primari en productes transformats per oferir una nova línia de productes amb la seva pròpia marca o marca del distribuïdor per als seu canals de distribució.

37. Xarxa Cooperativa d’Informadors Mediambientals Especialitzats

37. Xarxa Cooperativa d’Informadors Mediambientals Especialitzats

Promogut per l’entitat: Xarxa Ambiental, SCCL

L’objectiu del projecte és donar resposta a la demanda d’un bon sistema d’informació i sensibilització per a la ciutadania, especialitzat en el sector mediambiental, mitjançant la creació d’una empresa d’inserció que gestioni aquest sistema i contracti persones de col·lectius en risc d’exclusió.

aracoop.coop utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. Més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies