Els Projectes Singulars tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori.

Edició 2019 – 2020

Filtrar per Sector d’activitat

Filtrar per Àmbit territorial

Edicions anteriors

 • 2016-2017: 15 iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques.
 • 2017-2018: 56 iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques que podeu consultar en aquest enllaç.
 • 2018-2019: 72 iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques que podeu consultar en aquest enllaç.

A l’edició 2018-19 s’han recolzar les següents 72 iniciatives:

Projectes singulars de país

Promogut per l’entitat: Abacus SCCL

El projecte consisteix, en primer lloc, a incorporar nous usos a les botigues d’Abacus, per oferir a les organitzacions ciutadanes, a la comunitat escolar i a les activitats d’economia social i solidària, un espai pròxim on puguin trobar-se, oferir serveis i productes i desenvolupar-hi activitats, per aconseguir espais que transpirin els nostres valors de transparència, participa-ció, equitat, confiança i sostenibilitat. En segon lloc, desenvolupar continguts que facilitin el consum amb coneixement i valors en l’àmbit de l’educació, la cultura i el lleure.

Promogut per l’entitat: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

El projecte vol crear un mapa-xarxa interactiu de cooperatives amb agrobotiga que inclogui la descripció, dades i fotografies de cadascuna, per tal de fomentar la venda de productes agra-ris cooperatius entre les mateixes agrobotigues i el consumidor final, així com desenvolupar altres actuacions de promoció del producte agroalimentari cooperatiu

Promogut per l’entitat: Col·lectiu Les Arts Unides (CLAU), SCCL

Amb aquest projecte, volem potenciar i desenvolupar els tallers que actualment fem de creació artística (musical, literària i plàstica, especialment a través de tallers de rap i rima) als centres educatius, millorant la formació del professorat, concebent i dissenyant un estudi d’enregis-trament pensat com a escola itinerant (autobús) i consolidant l’associació com a cooperativa.

Promogut per l’entitat: Cíclic Arquitectura SCCL
El projecte vol desenvolupar el passaport de renovació energètica (building renovation pass-port, BRP), un servei basat en la realització d’un document que descriu un full de ruta per renovar energèticament un edifici, pas a pas, en un termini de 4 a 20 anys. També pot incloure el llibre de l’edifici, amb les seves característiques principals

Promogut per l’entitat: Clade, grup empresarial d’Economia Social
Aquest projecte vol esdevenir un laboratori de promoció de projectes d’innovació que es des-envolupin des de l’àmbit de i per a l’economia social, establint canals de transferència entre les idees i les solucions que ofereixen les darreres tecnologies i innovacions i els projectes empresarials del grup i de l’economia social. Es pretén que sigui una plataforma de promoció de projectes pioners i innovadors que requereixin algun tipus de suport, ja sigui de direcció-as-sessorament, financer, de col·laboració directa amb projectes empresarials del Grup Clade, etc. Això implicarà la recerca de projectes, la valoració d’aquests projectes i la decisió del tipus de suport que se’ls vol donar.

Promogut per l’entitat: Compartint Consciència SCCL
El projecte busca crear tres cooperatives interrelacionades:

 • La primera, enfocada a estructurar el coneixement científic i tècnic de la ramaderia extensi-va i la prestació de serveis ambientals.
 • La segona, centrada a compartir consciència per formar persones i estimular la cohesió social.
 • La tercera, pensada per integrar l’experiència professional i docent en el món rural.

Promogut per l’entitat: Opcions
Afavorir el canvi a les alternatives de consum responsable en forma de punts d’informació estables (que inclourà materials i estands informatius) i la formació sota demanda (tant de tèc-nics com persones de les organitzacions de l’ESS) en diferents instruments de construcció de mercat social, especialment compra pública, per afavorir els proveïdors locals d’ESS

Promogut per l’entitat: Incoop SCCL
El projecte pretén millorar l’èxit escolar de l’alumnat dels centres públics de secundària arreu del territori català implicant diferents agents: alumnat, família, instituts… El punt de partida és la línia pedagògica a seguir: basada en una metodologia activa, participativa i personalitzada. L’horari del programa és complementari a l’horari lectiu i s’establirà en cada cas en funció de les necessitats de cada centre. Es realitzen dos sessions setmanals destinades a reforçar els aprenentatges i a fer tallers i dinàmiques sobre temàtiques que creiem necessàries per al desenvolupament de l’alumnat.

Promogut per l’entitat: Fundació Futur SCCL
Creació i enfortiment de projectes de l’economia social en el sector agrari i impuls de projec-tes sostenibles i innovadors alineats amb les estratègies Catalunya 2020. Les línies d’acció van dirigides a la recerca de la producció de varietats per a la substitució de fruiters de secà; recuperació d’espais abandonats i reforestació davant del canvi climàtic; recerca i divulgació sobre bases científiques de certs aliments preventius per a malalties, i formació, creació, trans-formació i consolidació d’empreses d’economia so

Promogut per l’entitat: Ral SCCL
El projecte busca ampliar la dimensió del centre especial de treball actual de Barcelona apor-tant l’experiència i els serveis a les quatre províncies catalanes, i creant delegacions a Girona, Tarragona i Lleida, per seguir fomentant l’ocupació de persones amb discapacitat física, psí-quica i/o sensorial que desenvolupin les tasques que les empreses volen externalitzar (out-sourcing) des de la seu de l’empresa que externalitza.

Promogut per l’entitat: Labcoop SCCL

Plataforma web que ofereix al turisme itinerant una alternativa sostenible a través d’experiències que ofereixen productors locals i que estan arrelades a micropobles que pateixen despoblament.

Promogut per l’entitat: TSR Territori Socialment Responsable SCCL

Viure positivament l’experiència de ser veïns i veïnes.
Fem dels edificis un actor de canvi de les ciutats apoderant la ciutadania, organitzada en
comunitats de propietaris i de veïns i veïnes per generar un nou àmbit des d’on abordar els reptes de civisme i sostenibilitat. Fem dels veïns i veïnes ciutadans plens que desenvolupin més consciència ciutadana i afavoreixin l’experiència personal i col·lectiva de creixement en qualitat humana en la vida comunitària.

Promogut per l’entitat: Trama SCCL
Educoop és un projecte de plataforma educativa participada pel conjunt de l’ESS de Catalunya que promourà la difusió dels valors i pràctiques de l’ESS, la mancomunació de recursos pedagògics, la intercooperació formativa entre cooperatives i l’impuls d’iniciatives educatives en el territori a través de sinergies entre l’ESS, agents educatius, teixit comunitari, equipaments de proximitat i administracions.

Promogut per l’entitat: Ies Med, SCEL
Amb el present projecte, i basant-nos en les millors pràctiques internacionals, es vol crear la primera plataforma multiactors catalana de captació de fons propis per a cooperatives i altres entitats de l’ESS, que tindrà com a finalitat la creació d’instruments específics, entre els quals hi ha la primera plataforma de finançament participatiu (PFP) a Catalunya i a l’Estat dirigida específicament al sector i centrada en el crowd equity.

Promogut per l’entitat: La Dinamo Fundació

El projecte consisteix a contribuir de manera intensiva a la generació de mecanismes publicocooperatius que permetin l’escalabilitat del cooperativisme d’habitatge en règim d’ús a Catalunya.

Promogut per l’entitat: TMGestió SCCL
El projecte consisteix en el tractament de residus per transformar-los en un substrat per als cultius hidropònics, així com un pla de recollida dels residus una vegada hagin fet la seva funció per eliminar-los al 100% a través de la bioconversió.

Promogut per l’entitat: Àuria Empresa Inserció, SCCL
El projecte consisteix en la creació d’un sistema per presentar ofertes a les licitacions de serveis públics que es produeixen en el conjunt del territori de Catalunya i que permetin la incorporació al mercat laboral de persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social.

Promogut per l’entitat: TEB Gestió Empresarial SCCL
El present projecte consisteix en la configuració d’una plataforma educativa digital per formar i capacitar persones amb discapacitat intel·lectual, amb continguts, textos, vídeos, locucions i funcionaments adaptats a la condició dels usuaris i usuàries.

Promogut per l’entitat: La Coopmunitat SCCL
Es tracta d’un projecte que vol fer arribar la tecnologia de cadena de blocs (blockchain) i l’economia del token a les persones o entitats interessades a utilitzar-la en projectes vinculats amb l’ESS i el cooperativisme. Així mateix, vol oferir el suport i l’acompanyament necessari perquè aquests projectes esdevinguin una realitat i es consolidin.

Promogut per l’entitat: ServimCoop SCCL
Realització dels estudis previs i tasques preparatòries per al llançament d’una cooperativa
industrial dedicada a la construcció en fàbrica, i muntatge in situ, d’edificis d’habitatges i/o equipaments. En paral·lel, col·laboració amb un centre formatiu per preparar els alumnes per cobrir els llocs de treball especialitzats en el disseny i en tècniques constructives.

Promogut per l’entitat: Sostre Cívic SCCL
El projecte vol generar coneixement, eines i recursos per consolidar el model de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Es desenvoluparan activitats de recerca, anàlisi i investigació com un observatori del sector de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús amb un mapeig i un informe, una proposta d’adequació del marc legal existent, una proposta de tractament fiscal, l’elaboració d’una eina per a l’estudi de viabilitat econòmica dels projectes, la creació d’una eina de gestió i participació interna dels projectes d’habitatge cooperatiu, guies divulgatives, un anàlisi comparativa de sistemes prefabricats, una proposta d’incorporació de persones amb perfils amb especial vulnerabilitat als projectes, el foment de noves vies de captació de patrimoni, així com contribuir a la vertebració sectorial i territorial.

Promogut per l’entitat: CooDin SCCL
El projecte consisteix a fer recerca sobre la realitat de les monedes complementàries, socials i locals; sobre les necessitats d’un sistema de finançament cooperatiu a Catalunya, i sobre la seva possible relació o integració amb l’objectiu d’enfortir l’economia social i solidària catalana. També vol estudiar més concretament com es pot estendre i consolidar el REC arreu del país com a eix vertebrador de les monedes existents, així com crear una cooperativa per gestionar el REC i totes les modalitats d’operativa en línia d’aquesta moneda social.

Promogut per l’entitat: Idària

El projecte presenta un model innovador de cadena d’aprofitament, transformació i comercialització del bruc.

Promogut per l’entitat: Som Mobilitat SCCL
Creació d’una oficina virtual, que sigui replicable, per visualitzar el projecte sobre la base de la tecnologia desenvolupada per Som Energia en el seu portal (llenguatge obert) per tal d’afavorir l’impuls de la transició energètica.

Promogut per l’entitat: Viver Tres Turons, SCCL
Potenciar la utilització de plantes aquàtiques autòctones en les tecnologies de tractament
d’aigües (per a depuració d’aigües residuals i per a piscines de bany naturalitzades), per la via de l’augment de l’oferta de plantes autòctones aquàtiques disponibles comercialment a Catalunya i per la via de la divulgació d’aquestes plantes i les seves utilitats.

Promogut per l’entitat: Cooperativa del Montserratí SCCL
Desenvolupament d’una plataforma web per gestionar serveis agrícoles i distribuir productes, així com d’un canal de distribució i obrador com a prova pilot reproduïble a tot Catalunya.

Promogut per l’entitat: Cultura21 SCCL
CULTURA21 SCCL impulsa un projecte cultural integral que cada cop s’ha coordinat millor i s’ha expandit a diferents espais de la cultura d’aquest país. Amb el present projecte singular volem obrir noves branques per poder ser capdavanters, concretament adquirir Edicions Bellaterra, una de les 5 principals editorials acadèmiques de l’Estat espanyol, per donar-hi continuïtat, cooperativitzar-la i actualitzar les seves línies de negoci; Catarsi Magazín, un projecte de pensament crític semestral i digital diari en aliança amb revistes joves de pensament crític d’arreu del món; inaugurar Literal Pro, una fira professional on es troben més de 60 editorials d’arreu del món per fer intercanvi i compra de drets internacionals d’obres; una xarxa del llibre crític, amb l’actualització i ampliació del Mapa de llibreries radicals a una diagnosi que abasti tot el territori català; i la creació d’un segell de qualitat al voltant del llibre de pensament crític Radical Book a què es volen afegir actors del sector com ara llibreries i editorials.

Promogut per l’entitat: Ekona SCCL
El projecte busca crear un segell —i una agència certificadora d’aquest— per assenyalar les iniciatives i projectes que busquin finançament als mercats financers i que tinguin un caràcter responsable des del punt de vista ambiental, social i de governança.

Promogut per l’entitat: SEPRA Servei de prevenció SCCL
El projecte consisteix a desenvolupar una eina d’avaluació de riscos psicosocials per als CET, així com una eina informàtica per fer avaluacions de riscos específiques per cada persona del CET amb certificat de discapacitat.

Promogut per l’entitat: Coopdevs Treball, SCCL
El projecte busca desenvolupar els sistemes ERP necessaris per millorar la gestió i competitivitat de les cooperatives, les quals necessiten professionalitzar els seus processos interns i sistemes de gestió, a través del foment de la seva intercooperació.

Promogut per l’entitat: Frescoop SCCL
El projecte respon a l’interès de diferents entitats de l’economia social i solidària per teixir
oportunitats conjuntes i construir mercat social a través de la producció i el consum alimentari de base cooperativa. Ens agrupem quatre entitats que componen, en total, tres territoris amb activitat directa (el Barcelonès, la Catalunya Central i les Terres de l’Ebre), amb la voluntat de transferir coneixement i la possibilitat de rèplica a la resta de territori català.

Promogut per l’entitat: Emelcat SCCL
El projecte busca fomentar la transició energètica dels municipis a un sistema basat en la
generació autòctona i la gestió local parcial, a través de l’anàlisi de viabilitats econòmiques i energètiques de sistemes col·lectius i individuals, així com a través de l’implicació dels privats en la generació d’instal·lacions per després treballar de forma agregada. La part innovadora del projecte és el desenvolupament d’una figura nova a la normativa energètica europea: les comunitats locals d’energia, elements que trenquen l’estructura clàssica de la regulació energètica.

Promogut per l’entitat: Coopgros SCCL
Taller cooperatiu d’escultura comunitària que, a través de la creació i construcció d’un ésser llegendari o bèstia, ofereix l’oportunitat d’aprendre, divertir-se i establir complicitats entre els participants. Brinda, també, l’ocasió de viure noves experiències en què les tradicions són reinventades i el ball, la música i la festa uneixen les persones, generen vincles i enforteixen les comunitats.

Promogut per l’entitat: Cohabitatge Intergeneracional Espai de Vida, SCCL
El projecte consisteix a crear una ecovila a la finca Can Vidal, antigament Colònia Vidal, i convertir-la en un model replicable de convivència sostenible que promogui activitats cooperativistes d’habitatge, consum i serveis.

Promogut per l’entitat: Vitivin pro, SCCL
Apropar la realitat cooperativista del sector vitivinícola català als professionals del sector, així com aprofundir en la formació contínua gràcies a investigadors, docents i professionals de prestigi. Realització de jornades tècniques a diferents zones de Catalunya, cursos enfocats a un aprenentatge més concret de temes importants per al correcte desenvolupament de la professió.

Projectes singulars de reactivació de territori i ocupació de qualitat

Promogut per l’entitat: Associació per la Vida Independent

El projecte consisteix a realitzar una avaluació del programa d’adaptació funcional a la llar, que aporta solucions als problemes de manca d’autonomia personal i seguretat a la llar del col·lectiu de la gent gran en situació de dependència i al de persones amb discapacitat, desenvolupat per la nostra entitat, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, per difondre i ampliar el servei.

Promogut per l’entitat: Biciclot SCCL

Constitució d’una nova cooperativa de serveis amb l’objectiu de consolidar una projecte cooperatiu sostenible i que generi llocs de treball de qualitat relacionats amb les noves línies de negoci i realitats del territori. Biciclot aportarà la seva experiència en el programa i l’assessorament en les diferents fases de creació i consolidació d’una cooperativa, i l’associació Aurora, la seva experiència en la creació de projectes d’àmbit europeu innovadors.

Promogut per l’entitat: Ajuntament de Blanes

El projecte Blanes Gluten Free té com a finalitat impulsar el turisme familiar celíac al municipi. Es considera que aquesta mesura pot suposar una millora en molts àmbits destacats d’una població turística com Blanes, per exemple, en la reducció de l’estacionalitat, l’augment del nombre de visitants i la seva despesa, la diferenciació de municipis amb condicions similars o l’obertura a nous perfils de turistes. En l’àmbit social, també suposaria una millora en la varietat d’oferta gastronòmica del col·lectiu de persones celíaques.

Promogut per l’entitat: AlterNativa3 SCCL

Projecte que neix per donar resposta a la demanda de productes biològics i de comerç just de qualitat a les cafeteries i restaurants. Proposa un servei integral per al sector de l’hoteleria i la restauració, ja que ofereix una gamma completa de productes elaborats amb criteris socials, ambientals i de proximitat.

Promogut per l’entitat: Central Parc del Baix Llobregat SCCL

El projecte consisteix en la recuperació de terres en desús al parc agrari i a l’escola El Roser, la posada en marxa d’una nova línia de negoci consistent en la realització d’activitats formatives i de conscienciació sobre el model agroalimentari actual, la implementació del pla de comunicació per difondre el projecte i la dinamització dels canals de distribució i accés de participants.

Promogut per l’entitat: Cervesacapfoguer, SCCL

El projecte consisteix a iniciar una nova línia d’activitat dirigida a produir i distribuir cervesa artesana en ampolla, procés que inclou la incorporació de millores de qualitat del producte, millores organitzatives i l’elaboració d’un pla de màrqueting.

Promogut per l’entitat: Eina SCCL

Crear una cooperativa d’habitatge que faci possible el cohabitatge a través d’un contracte de cessió d’ús als diferents socis i sòcies al municipi de Terrassa. (Cada llar, independent o adossada a una altra, té les característiques i comoditats tradicionals, però s’incorpora al conjunt diversos espais compartits entre els que es pot incloure una cuina gran, una àrea de menjador, una bugaderia, espais recreatius i altres).

 • Acompanyar la cooperativa d’habitatge i capacitar-la per a que faci efectiu el disseny i l’execució d’un projecte de cohousing a la ciutat de Terrassa.
 • Promoure el concepte de cohabitatge sènior com una forma alternativa de viure la vellesa, i així les persones que conviuen fan front a la soledat.

Promogut per l’entitat: TEB d’Habitatge SCCL

Crear una cooperativa de serveis que complementi els serveis residencials i tutelars que s’ofereixen actualment als nostres usuaris per millorar la qualitat del servei i possibilitar que se’n beneficiïn altres entitats del sector.

Promogut per l’entitat: Llobregat47, SCCL

Promoure la creació i la connexió, d’iniciatives d’economia solidària i cooperativa en l’àmbit de la cultura, que derivin en consolidació de noves cooperatives, nous llocs de treball i de noves persones i col·lectius (artistes, periodistes, festivalers).
• Promoure la implicació de les iniciatives d’economia solidària en l’àmbit de la cultura en el desenvolupament de l’economia solidària i cooperativa.

Promogut per l’entitat: Som Biomassa, SCCL

Fabricació i distribució de pèl·lets de fusta de proximitat a la zona del Pirineu i Aran i transformar l’empresa Pellets del Pirineu, SL, en Som Biomassa, SCCL.

Promogut per l’entitat: Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL

Construcció d’habitatges protegits en règim de lloguer, estable, cooperatiu i comunitari.
Aquests habitatges acolliran entre 90 i 92 unitats familiars que s’incorporaran al cooperativisme amb l’experiència i acompanyament de la COV com a exemple i suport.

Promogut per l’entitat: Escac SCCL

Consisteix en la creació d’una cooperativa d’inserció, amb el format d’empresa d’inserció, que pugui oferir la primera oportunitat laboral a joves que pertanyin a col·lectius de risc, perquè participin en diferents accions i programes formatius locals.

Promogut per l’entitat: Diomcoop SCCL

El projecte consisteix a estructurar un taller tèxtil a Diomcoop per a la producció de roba pròpia i de tercers a partir de la formació tècnica de 10 persones immigrades dedicades a la venda ambulant no autoritzada, i la posterior incoporació de cinc més com a socis i sòcies de la cooperativa, per possibilitar-ne la regularització.

Promogut per l’entitat: Fundació Privada Àuria

El projecte de digitalització dels processos productius per a la millora de l’ocupabilitat de les
persones amb discapacitat consisteix en l’adaptació del nostre funcionament a les tecnologies de la informació i comunicació a través de la introducció d’un sistema de programari ERP per digitalitzar els sistemes de funcionament intern de la Fundació. També esdevé una eina de dinamització per a la millora de la viabilitat del nostre projecte com a entitat social per adaptar els nostres sistemes de funcionament a les TIC per assolir més cotes d’excel·lència en el nostre funcionament.

Promogut per l’entitat: Barabara Educació, SCCL

El projecte plantejat és una proposta per crear les bases d’una empresa d’inserció sociolaboral a través de la intercooperació dels serveis de dues cooperatives d’iniciativa social (Biciclot i Barabara Educació) a través de la creació d’una línia de negoci nova basada en la producció pròpia de bicicletes, 100% reciclades i amb marca pròpia, així com una línia de reciclatge de materials en què els treballadors i treballadores seran persones en risc d’exclusió social.

Promogut per l’entitat: EcoMaresme SCCL

El projecte busca fer créixer i millorar la nostra producció mantenint sempre el control de
la nostra comercialització, arribant a més clients/es directes (famílies, restaurants, escoles, hotels, hospitals, etc.) sense passar per persones o entitats intermediàries que poden desestabilitzar els nostres ingressos.

Promogut per l’entitat: Prodiscapacitat Fundacio Privada Terrassenca (PRODIS)

Projecte d’activitat artesanal, enquadernació i conservació de llibres i de realització de tècniques d’expressió plàstica i artística que porten a terme persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental. Es realitza en un edifici modernista de la ciutat, l’Arxiu Tobella, i es vincula amb la Fundació que gestiona aquest edifici per realitzar tasques de caràcter cultural.

Promogut per l’entitat: La Fundició

El Trajín vol incidir en l’àmbit local de l’economia social i solidària a l’Hospitalet de Llobregat oferint un espai d’acompanyament a iniciatives que puguin reactivar les parades en desús dels mercats municipals de la ciutat, entenent aquests mercats com a llocs estratègics per al sosteniment comunitari dels barris, i que tenen un paper rellevant per a la salut i l’autonomia de les comunitats.

Promogut per l’entitat: Ajuntament d’Arbúcies i Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

El projecte es basa en la creació d’una cooperativa de treball associat en l’àmbit de productes naturals de proximitat, vinculada al procés d’acompanyament i formació del Programa de
formació integrada, el qual treballa amb joves que han estat exclosos del sistema educatiu
regular, de manera que promou la inserció laboral dels i les joves, la promoció econòmica i l’economia social i solidària.

Promogut per l’entitat: SprintCoop, SCCL

La proposta consisteix a agrupar dues cooperatives del territori, una de creació recent i una de ja consolidada, i una associació en procés de consolidació, per treballar plegades en el desenvolupament d’un sistema de gestió empresarial (ERP) amb llicència de programari lliure, i mòduls generals i específics d’acord amb les necessitats de les entitats participants, que pugui servir després per a totes les iniciatives de l’economia social de la comarca, extensible a l’àmbit nacional. A la vegada es promourà la creació d’una cooperativa de producció de programari i llocs de treballs relacionats amb el projecte.

Promogut per l’entitat: Grupdem SCCL

Crear llocs de treball per a persones amb Discapacitat Intel·lectual (DI) de la comarca del
Vallès Oriental.

 • Impulsar el reconeixement social de les persones amb DI, i fer visibles les seves capacitats en un lloc concorregut per una gran quantitat de gent.
 • Gestionar des de la cooperativa el bar-restaurant de les piscines municipals de Montmeló i del camp municipal de futbol.
 • Implementar el conjunt de possibilitats i beneficis del treball cooperatiu.

Promogut per l’entitat: E.I.Sambucus SCCL

Creació d’una cooperativa que doni servei en tasques administratives i de gestió interna a
emprenedors i microempreses perquè es puguin centrar en la seva activitat principal.

Promogut per l’entitat: Perviure, SCCL

Volem fer sensibilització i promoure l’habitatge cooperatiu per a persones grans i persones i famílies de persones amb diversitat funcional i generar un nou mercat social en l’àmbit del cohabitatge i de l’atenció a les persones, definint i analitzant aquest model de cohabitatge amb serveis d’atenció a les persones.

Promogut per l’entitat: Ajuntament d’Amposta

El projecte vol convertir l’edifici que actualment acull el centre d’atenció primària (CAP) en un espai per fomentar la innovació, l’empresa i l’emprenedoria social i cooperativa. A través de la participació d’actors de la quàdruple hèlix —administracions, teixit empresarial, centres de coneixement i ciutadania— es realitzarà el disseny i redacció del pla de desenvolupament d’aquest nou equipament.

Promogut per l’entitat: Tata Inti, SCCL

El projecte pretén dotar d’eines i recursos de gestió interna la cooperativa Tata Inti, SCCL, de creació recent. Està dividit en diferents fases que abordaran des de l’elaboració del RRI, el pla d’empresa, el pla de viabilitat econòmica i el pla de comunicació, fins a la participació en esdeveniments de l’ESS, on es donaran a conèixer els serveis de l’entitat.

Promogut per l’entitat: Icaria Iniciatives Socials, SAL

La creació d’una línia innovadora de Restauració Sostenible en xarxa amb l’entorn, que apoderi a les persones amb discapacitat, amb un enfocament centrat en els 5 eixos de sostenibilitat que estableix la OMT, posant de manifest que és possible un model de sostenibilitat dins l’àmbit de la restauració.

Promogut per l’entitat: Nou verd, SCCL

Les Baules és un programa amb eines i assessorament especialitzat en la constitució de nous projectes del sector agroalimentari, el malbaratament alimentari i la gestió de residus, com l’oli, que considera el sector en totes les seves etapes, des de la producció, la transformació, la distribució, fins a la gestió dels residus. Concretament, el programa ofereix assessorament especialitzat per part d’organitzacions expertes i amb experiència del sector de l’economia social i l’economia circular; networking i sinergies amb altres projectes de nova creació que intervenen en el mateix sector, i dos premis amb dotació de 3.000 euros cadascun per a lescooperatives més innovadores creades en el període del programa.

Promogut per l’entitat: Associació Alba

El projecte consisteix a crear una iniciativa viable d’economia social i cooperativa que ens permeti seguir treballant des de l’àmbit de l’educació no formal i el lleure, arribar a més persones de diferents col·lectius, i fer créixer l’àrea de Lleure Quàlia de l’Associació Alba.

Promogut per l’entitat: El Mecànic Audiovisual

• Potenciar un espai col·laboratiu de treball multidisciplinari per satisfer les demandes de
treball del sector cultural, audiovisual i potenciació de les TIC.
• Desenvolupar totes les fases de la producció i distribució dels projectes del sector.
• Crear càpsules formatives i tutorials on-line relacionades amb les noves tecnologies TIC,
equipament audiovisual específics i tècniques creatives. Espai de lliure accés i de lliure
compartició.
• Crear una xarxa de professionals del Baix i rodalies, per assessorar i abraçar tots aquells
professionals i empreses les quals tinguin necessitats formatives, requereixin assessorament o busquin noves connexions amb altres professionals per a crear una estructura sòlida i de cooperativisme.
• Desenvolupar accions formatives, workshops i espais cooperatius de treball que generaran a través del projecte.
• Situar a MTK Space com a un referent per als professionals del sector.

Promogut per l’entitat: Xarxa Agrosocial, SCCL

Es faran diverses accions enfocades a aconseguir un nou gran client de la distribució organitzada, perquè la cooperativa pugui ampliar el seu impacte econòmic i social.

Promogut per l’entitat: INTEGRA, Associació per la Inclusió de Col·lectius de Risc

Aquest projecte vol cobrir la necessitat d’ocupació de persones amb discapacitat intel·lectual a l’empresa ordinària, a través d’una cooperativa d’iniciativa social que realitzi les funcions de formació, prospecció dels llocs de treball i seguiment de les persones en el mateix lloc de treball. D’aquesta manera es vol garantir a l’empresa l’obtenció de resultats satisfactoris, així com connectar les necessitats de les empreses amb les capacitats de les persones.

Promogut per l’entitat: Cooperativa GEDI

El projecte es basa a crear una empresa d’inserció per a joves, especialment del col·lectiu de menors no acompanyats (MENA), a Can Colomé (finca propietat de la cooperativa GEDI amb 40 hectàrees) basada en tres àmbits d’activitat: el turisme, el manteniment i la producció.

Promogut per l’entitat: Les Refardes SCCL

L’equip de Les Refardes està format per 18 finques productores de llavors repartides per tot el territori català, i l’objectiu principal del projecte és implicar pagesos, aficionats a l’horta i consumidors perquè entre tots sigui possible un relleu cultural i agronòmic, utilitzant llavors que són el resultat d’una etapa de prospecció etnobotànica, ja que han estat cedides per agricultors que les han guardat i seleccionat durant generacions, i tenen una valuosa informació agronòmica i cultural. Aquestes llavors les sembrem per realitzar una valoració sobre el rendiment, rusticitat, sanitat, postcollita d’aquella varietat, i organitzem tastos per saber l’opinió dels consumidors.

Promogut per l’entitat: Uikú coworking el Prat SCCL

Generar activitat econòmica i creació de llocs del treball al territori, preferentment de l’àmbit de l’economia social, solidària i cooperativa, a la població de El Prat de Llobregat, i de forma més específica a l’àmbit territorial que ocupa el Barri Cooperatiu La Obrera.

 • Promoure el creixement i consolidació dels comerços i empreses del Barri.
 • Oferir formació, assessorament i acompanyament a empreses i comerços del Barri Cooperatiu

La Obrera, en aspectes com la innovació, l’àmbit de la tecnologia , gestió , arquitectura/ disseny d’interiors/experiència d’usuari, adaptada a les necessitats dels professionals dels comerços i serveis de proximitat del Barri.

Promogut per l’entitat: L’Arada, SCCL

Creació d’una cooperativa rural sense afany de lucre mixta de cooperativisme agrari, de serveis i de consum per contribuir al desenvolupament socioeconòmic de zones rurals de la Catalunya Central i potenciar la relació entre el sector del turisme sostenible i els productors agroecològics amb vocació territorial i social.

Promogut per l’entitat: Fundació Espigoladors

Nou servei de transformació dels excedents o minves del sector primari en productes transformats per oferir una nova línia de productes amb la seva pròpia marca o marca del distribuïdor per als seu canals de distribució.

Promogut per l’entitat: Xarxa Ambiental, SCCL

L’objectiu del projecte és donar resposta a la demanda d’un bon sistema d’informació i sensibilització per a la ciutadania, especialitzat en el sector mediambiental, mitjançant la creació d’una empresa d’inserció que gestioni aquest sistema i contracti persones de col·lectius en risc d’exclusió.